Thomas Stonewall Jackson in 1847

Thomas Stonewall Jackson in 1847