Civil War Photographers near Atlanta GA, 1864

Civil War Photographers near Atlanta GA, 1864